АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Американські ради з міжнародної освіти в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та за підтримки Посольства США започаткували Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthnening Academic Integrity in Ukraine Project-SAIUP). Учасниками Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні стали 10 українських ВНЗ з різних регіонів України. 
Місія проекту - cприяти формуванню та становленню довіри до системи вищої освіти України, ґрунтуючись на засадах чесності, справедливості, відповідальності та взаємоповаги усіх учасників академічного процесу. Поширювати ідеї важливості якісної вищої освіти задля формування сучасного успішного громадянина – рушія якісних змін задля розвитку України.
Частиною загального Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні є проект «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек», започаткований у 2016 р. УБА за підтримки Посольства США в Україні. Він спрямований на включення бібліотек різних типів, видів, підпорядкування у процес формування в суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки, зокрема, в школах і університетах.

Перелік джерел за темою (оновлюється):

 • Академічна чесність як основа сталого розвитку університету [Електронний ресурс] / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. - Київ : Таксон, 2016. - 234 с. - Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Батан Ю. Д. Запобігання академічному плагіату та неоригінальності як складова превентивного механізму сучасного права інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Ю. Д. Батан // Часопис цивілістики. - 2017. - Вип. 23. - С. 83-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_23_20, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Букач М. М. Академічна чесність, як основа становлення майбутнього науковця [Електронний ресурс] / М. М. Букач, Х. А. Жело // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Педагогіка. - 2016. - Т. 269, Вип. 257. - С. 52-56. - Режим доступу: http://pednauki.chdu.edu.ua/article/download/89746/85127, вільний  (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Гаруст Ю. В. Академічна доброчесність - шлях до захисту інтелектуальної власності українських науковців [Електронний ресурс] / Ю. В. Гаруст, Б. О. Павленко // Правові горизонти. - 2017. - Вип. 4. - С. 88-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2017_4_15, вільний (дата звернення: 11.12.2017). - Назва з екрана.
 • Гриценкo М. В. Академічні цінності як основа культури якості у вищій освіті  [Електронний ресурс] / М. В. Гриценкo // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 128. - С. 280-286. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_128_73 (дата звернення: 17.05.2018). - Назва з екрана.
 • Загірняк Д. М. Методологічні засади академічної чесності вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Д. М. Загірняк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - 2015. - Вип. 1(1). - С. 157-159. - Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/PUBL/statti/2015_1_157.pdf (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Ковальчук О. С. Забезпечення академічної чесності у вищих навчальних закладах: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / О. С. Ковальчук, Л. М. Потапюк // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. - 2017. - № 1. - С. 21–26. - Режим доступу:  http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/Files/2017/4.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Кодекс академічної доброчесності молодого вченого // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 1. - С. 357-360. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2017_1_50, вільний (дата звернення: 11.12.2017). - Назва з екрана.
 • Меняйленко О. Організація перевірки студентських і наукових робіт на плагіат [Електронний ресурс] / О. Меняйленко, О. Захожай // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. - 2017. - № 1. - С. 157-162. - Режим доступу: http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/download/1906/2515, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації [Електронний ресурс] / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 117 с. – Режим доступу: https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_4_12_red1.pdf (дата звернення: 05.02.2018). – Назва з екрана.
 • Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради [Електронний ресурс] / автори-укладачі: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 39 с. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10872/Chukanova_Navchannia_studentiv_akademichnii_dobrochesnosti_u_bibliotetsi_VNZ.pdf?sequence=1 (дата звернення: 12.03.2018).  – Назва з екрана.
 • Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформаційний огляд / автори-укладачі: Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 41 с. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19732/1/Academ_1_12.pdf (дата звернення: 12.03.2018).  – Назва з екрана.
 • Cемків Т. Впровадження інституту перевірок на доброчесність в законодавство України / Т. Cемків // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2017. - № 2. - С. 11–16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2017_2_4, вільний (дата звернення: 11.12.2017). - Назва з екрана.
 • Стеченко О. В. Проблема академічної чесності в навчальному процесі та науці: досвід Національного медичного університету імені О. О. Богомольця [Електронний ресурс] / О. В. Стеченко // Медична освіта. - 2016. - № 3. - С. 93-98. - Режим доступу: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/download/6921/pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Ткаченко В. В. Практики протидії плагіату в українських ВНЗ як складова академічної доброчесності [Електронний ресурс] / В. В. Ткаченко, Л. Ю. Кожекіна, О. Я. Денисюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 2017. - Вип. 38. - С. 82-86. - Режим доступу: http://www.sociology.kharkov.ua/images/docs/magazine/vesnik_soc/38.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана
 • Шинкаренко В. И. Проблемы выявления плагиата и анализ инструментального программного обеспечения для их решения / В. И. Шинкаренко, Е. С. Куропятник // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2017. - № 1. - С. 131-142. - Режим доступу: http://stp.diit.edu.ua/article/download/94034/92573, вільний (дата звернення: 11.12.2017). - Назва з екрана.