АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Американські ради з міжнародної освіти в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та за підтримки Посольства США започаткували Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthnening Academic Integrity in Ukraine Project-SAIUP). Учасниками Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні стали 10 українських ВНЗ з різних регіонів України. 
Місія проєкту - cприяти формуванню та становленню довіри до системи вищої освіти України, ґрунтуючись на засадах чесності, справедливості, відповідальності та взаємоповаги усіх учасників академічного процесу. Поширювати ідеї важливості якісної вищої освіти задля формування сучасного успішного громадянина – рушія якісних змін задля розвитку України.
Частиною загального Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні є проект «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек», започаткований у 2016 р. УБА за підтримки Посольства США в Україні. Він спрямований на включення бібліотек різних типів, видів, підпорядкування у процес формування в суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки, зокрема, в школах і університетах.

Перелік джерел за темою (оновлюється):

 • Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах [Електронний ресурс] : лист від 15 серп. 2018 р. №1/11-8681 / М-во освіти і науки України // Освіта.ua : [сайт]. – Режим доступу: https://osvita.ua/doc/files/news/616/61647/1-11-8681.pdf (дата звернення: 04.10.2018). – Назва з екрана.
 •  Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] : лист від 26 жовт. 2017 р. № 1/9-565 / М-во освіти і науки України // Освіта.ua : [сайт]. – Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/57798/ (дата звернення: 17.09.2019). – Назва з екрана.
 • Академічна доброчесність: виклики сучасності [Електронний ресурс] : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 11 – 23 берез. 2019 р.). – Варшава, 2019. – 175 с. – Режим доступу: http://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2019/05/74f66564f68a43d57543ea4130adbcb8.pdf (дата звернення: 22.10.2019). – Назва з екрана.
 • Академічна доброчесність та бібліотеки [Електронний ресурс] : програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек / Українська бібліотечна асоціація. Головний тренінговий центр для бібліотекарів ; розробники: Воскобойнікова-Гузєва О. В., Загуменна В. В., Кулик Є. В., Пашкова В. С., Сербін О. О., Сошинська Я. Є., Шевченко І. О. – Київ : УБА, 2018. – 40 с. – Режим доступу: https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/AI_Lib_Program8.pdf (дата звернення: 13.09.2018). – Назва з екрана.
 • Академічна чесність як основа сталого розвитку університету [Електронний ресурс] / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. - Київ : Таксон, 2016. - 234 с. - Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Батан Ю. Д. Запобігання академічному плагіату та неоригінальності як складова превентивного механізму сучасного права інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Ю. Д. Батан // Часопис цивілістики. - 2017. - Вип. 23. - С. 83-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_23_20, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Букач М. М. Академічна чесність, як основа становлення майбутнього науковця [Електронний ресурс] / М. М. Букач, Х. А. Жело // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Педагогіка. - 2016. - Т. 269, Вип. 257. - С. 52-56. - Режим доступу: http://pednauki.chdu.edu.ua/article/download/89746/85127, вільний  (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Гаруст Ю. В. Академічна доброчесність - шлях до захисту інтелектуальної власності українських науковців [Електронний ресурс] / Ю. В. Гаруст, Б. О. Павленко // Правові горизонти. - 2017. - Вип. 4. - С. 88-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2017_4_15, вільний (дата звернення: 11.12.2017). - Назва з екрана.
 • Гриценкo М. В. Академічні цінності як основа культури якості у вищій освіті  [Електронний ресурс] / М. В. Гриценкo // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 128. - С. 280-286. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_128_73 (дата звернення: 17.05.2018). - Назва з екрана.
 • Довідник з академічної доброчесності для школярів [Електронний ресурс] / уклад. М. В. Григор’єва, О. І. Крикова, С. Г. Пєвко ; за заг. Ред О. О. Гужви. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 64 с. – Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/dovidnyk-SAUP.pdf (дата звернення: 13.09.2018). – Назва з екрана.
 • Загірняк Д. М. Методологічні засади академічної чесності вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Д. М. Загірняк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - 2015. - Вип. 1(1). - С. 157-159. - Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/PUBL/statti/2015_1_157.pdf (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Зуєва В. О. Питання визначення та форми попередження плагіату [Електронний ресурс] / В. О. Зуєва // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2018. – № 1. – С. 94–100. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2018_1_16 (дата звернення: 21.02.2019). – Назва з екрана.
 • Киричок І. В. Місія вузівської бібліотеки у сприянні академічній доброчесності [Електронний ресурс] / І. В. Киричок, Т. Б. Павленко // Модель бібліотеки ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 15 черв. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, наук. б-ка. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/viewFile/3913/600 (дата звернення: 21.02.2019). – Назва з екрана.
 • Ковальчук О. С. Забезпечення академічної чесності у вищих навчальних закладах: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / О. С. Ковальчук, Л. М. Потапюк // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. - 2017. - № 1. - С. 21–26. - Режим доступу:  http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/Files/2017/4.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Кодекс академічної доброчесності молодого вченого [Електронний ресурс] // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 1. - С. 357-360. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2017_1_50 (дата звернення: 11.12.2017). - Назва з екрана.
 • Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації [Електронний ресурс] / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 117 с. – Режим доступу: https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_4_12_red1.pdf (дата звернення: 05.02.2018). – Назва з екрана.
 • Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України ; Проект сприяння академічної доброчесності в Україні – SAIUP // Міністерство освіти і науки України : [сайт]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf?fbclid=IwAR15DCD9-ZZxQBJTrZ3Ji8ZkleMnOVr9w6vd1YbXhQQBvPO4lNl6A69BUgM (дата звернення: 08.11.2018). - Назва з екрана.
 • Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради [Електронний ресурс] / автори-укладачі: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 39 с. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10872/Chukanova_Navchannia_studentiv_akademichnii_dobrochesnosti_u_bibliotetsi_VNZ.pdf?sequence=1 (дата звернення: 04.10.2018).  – Назва з екрана.
 • Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформаційний огляд [Електронний ресурс] / автори-укладачі: Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 41 с. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19732/1/Academ_1_12.pdf (дата звернення: 12.03.2018).  – Назва з екрана.
 • Профіль компетентностей бібліотекарів з академічної доброчесності [Електронний ресурс] : рекомендації / О. Бруй, Л. Савенкова, С. Чуканова; за участі: О. Ляху, О. Мурашко; рецензент: О. Гужва; Українська бібліотечна асоціація, Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія». – Київ : Українська бібліотечна асоціація, 2019. – Онлайновий ресурс. – 16 с. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27045/1/AI_Profil_2019.pdf (дата звернення: 22.10.2019). – Назва з екрана.
 • Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України ; Проект сприяння академічної доброчесності в Україні – SAIUP // Міністерство освіти і науки України : [сайт]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/glyusariy.pdf?fbclid=IwAR0ac7ip7JJur8srCywG0DTjNFMrCjfwO3R6VZhEyeaNRy6Rt9-di4KGzzE (дата звернення: 08.11.2018). – Назва з екрана.
 • Cемків Т. Впровадження інституту перевірок на доброчесність в законодавство України  [Електронний ресурс] / Т. Cемків // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2017. - № 2. - С. 11–16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2017_2_4 (дата звернення: 11.12.2017). - Назва з екрана.
 • Сценарії уроків та презентації “Академічна доброчесність в школі” [Електронний ресурс] // SAIUP: чесність починається з тебе : [сайт]. – Режим доступу: https://saiup.org.ua/resursy/stsenariyi-urokiv-ta-prezentatsiyi-akademichna-dobrochesnist/ (дата звернення: 10.01.2020). – Назва з екрана.