МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА МЕДІАОСВІТА

Медіаграмотність   сукупність знань, навичок та умінь, які дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати повідомлення різних жанрів і форм для різних типів медіа, а також розуміти й аналізувати складні процеси функціонування медіа в суспільстві, та їхній вплив.
За матеріалами ЮНЕСКО інформаційна грамотність включає наступні навички:
 • Виявлення та усвідомлення інформаційних потреб: що потрібно знайти, яку проблему вирішити?
 • Виявлення джерел інформації: що використовувати Інтернет, книги, ЗМІ, первинні, вторинні або третинні джерела?
 • Визначення місця розташування і пошук інформації: де слід шукати, до кого звернутися за допомогою?
 • Аналіз і оцінка якості інформації: як оцінити надійність даної інформації?
 • Організація, зберігання або архівування інформації: як ефективно організувати інформацію, отриману з численних джерел?
 • Використання інформації відповідно до етичних норм, ефективне і результативне: як слід діяти з дотриманням авторського права творців інформації?
 • Створення та обмін новими знаннями: як краще представити власну інформацію?
Медійна грамотність включає наступні складові:
 • Естетичні та креативні навички: здатність бачити, чути, створювати і інтерпретувати медіа контент.
 • Інтерактивні навички: здатність спілкуватися за допомогою медіа та приміряти на себе різні медіаролі. Ці навички можуть бути розвинені в рамках взаємодії при навчанні і практиці. Вони дозволяють висловлювати своє розуміння і думки.
 • Навички критичного аналізу. Це вміння інтерпретувати і розуміти значення різних медіаконтентів, використовуючи різні аналітичні інструменти. Навички краще розвиваються через вивчення різноманітних медіаконтентів і жанрів.
 • Навички безпеки. Це вміння знаходити вихід зі скрутних ситуацій і уникати їх. Найважливішими навичками безпечної поведінки у віртуальному просторі є захист особистої інформації і вміння уникати шкідливих контактів і контенту.
Публічна бібліотеки - це частина інформаційно-освітнього простору, вони забезпечують формування грамотності наступними засобами:
 • надання доступу до медіа та інтернет-ресурсів і в відділах бібліотеки на автоматизованих робочих місцях користувачів;
 • навігація в електронному просторі: електронний каталог (з обкладинками, посиланнями і повними текстами), рекомендаційні інтернет і медіаобзори;
 • навчання пошуку в електронних каталогах і Інтернеті;
 • створення медіаресурсів бібліотекарями (презентації до занять, медіа проекти, сайт бібліотеки, групи в соціальних мережах, буктрейлер, інтерактивні плакати і інші мережеві сервіси);
 • створення медіа продуктів читачами (презентації, рекомендації кращих ресурсів, читацькі щоденники з інтернет-сервісами, комунікація на сайті, на Фейсбуці).
Медіаграмотність є результатом медіаосвіти. В Україні діють різноманітні проекти з медіаосвіти, які допомагають споживачеві медійного контенту краще зрозуміти суть медіа, орієнтуватися в інформаційному просторі, навчитися критично ставитися до ЗМІ, відрізняти якісну і достовірну інформацію, виявляти маніпулятивні спроби впливати на громадську думку і не піддаватися їм, дізнатися про інформаційні права і можливості їх використання:
Перелік джерел за темою (оновлюється):

 • Алфьорова З. І. Національне та європейське в сучасній українській медіаосвіті [Електронний ресурс] / З. І. Алфьорова, А. М. Алфьоров // Культура України. Cерія : Мистецтвознавство. - 2016. - Вип. 53. - С. 174-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kum_2016_53_20, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Бешок Т. В. Діагностика рівнів сформованості медіаграмотності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / Т. В. Бешок // Молодий вчений. - 2018. - № 6(2). - С. 329-332. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_6(2)__25 (дата звернення: 21.02.2019). - Назва з екрана.
 • Білецький В. С. Нове в медіаосвіті: науково-педагогічна блогодидактика [Електронний ресурс] / В. С. Білецький, Г. В. Онкович, А. Д. Онкович // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2018. - № 4. - С. 381-390. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2018_4_44 (дата звернення: 21.02.2019). - Назва з екрана
 • Великодна Є. М. Медіа-культура як змістовна основа медіа-освіти  [Електронний ресурс] / Є. М. Великодна // Гілея: науковий вісник. - 2017. - Вип. 124. - С. 229-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_124_59, вільний (дата звернення: 05.03.2018). - Назва з екрана.
 • Великодна Є. М. Медіа-освіта як чинник забезпечення здоров’я людини: філософський вимір проблеми [Електронний ресурс]  / Є. М. Великодна // Гілея: науковий вісник. - 2017. - Вип. 119. - С. 293-296. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_119_73, вільний (дата звернення: 05.03.2018). - Назва з екрана.
 • Волошко Г. В. Сучасні виклики інформаційного суспільства в аспекті формування медіаграмотності майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / Г. В. Волошко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2015. - № 9. - С. 3-12. - Режим доступу: https://pedscience.sspu.sumy.ua/jornal/jornal_9_15/html5forpc.html?page=0, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Гірліна Н. Ю. Феномен кіберсоціалізації в умовах медіакультурного простору  [Електронний ресурс] / Н. Ю. Гірліна // Гілея: науковий вісник. - 2017. - Вип. 126. - С. 324-327. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_126_80, вільний (дата звернення: 05.03.2018). - Назва з екрана.
 • Гранчак Т. Бібліотечно-інформаційна діяльність і медіаграмотність [Електронний ресурс] / Т. Гранчак // Вісник книжкової палати. - 2018. - № 3. - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2018_3_11 (дата звернення: 21.02.2019). - Назва з екрана.
 • Гриценко Є. О. Освітній медіапростір / Є. О. Гриценко // Педагогіка та психологія. - 2017. - Вип. 57. - С. 32-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2017_57_6, вільний (11.12.2017). - Назва з екрана.
 • Гуріна А. Медіаграмотність як життєво необхідна навичка в сучасному соціально-політичному та культурному просторі України [Електронний ресурс] / А. Гуріна // Нова педагогічна думка. - 2017. - № 4. - С. 24-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2017_4_8, вільний (дата звернення: 05.03.2018). - Назва з екрана.
 • Дем’яненко О. О. Еволюція наукових розвідок у галузі медіаосвіти: критичне мислення особистості як основна компонента сучасної медіаосвіти / О. О. Дем’яненко // Народна освіта. - 2017. - Вип. 1. - С. 68-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2017_1_12, вільний (дата звернення: 11.12.2017). - Назва з екрана.
 • Деркач Л. М. Інтеграція засобів медіаосвіти в навчання української мови (за професійним спрямуванням) майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / Л. М. Деркач // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2017. - Т. 59, вип. 3. - С. 62-75.  Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1675/1191, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Зайко Л. Я. Медіаграмотність як елемент захисту аудиторії від маніпуляцій реклами [Електронний ресурс] / Л. Я. Зайко // Наукові записки Інституту журналістики. - 2016. - Т. 63. - С. 53-57. - Режим доступу: http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/images/nauk_zapysky/_63_16.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Імерідзе М. Б. Реалізація експериментальної моделі формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів [Електронний ресурс] / М. Б. Імерідзе // Наука і освіта. - 2016. - № 1. - С. 102-106. - Режим доступу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2016/1_2016/22.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Ісаєнко О. О. Поняттєвий апарат медіаосвітньої сфери [Електронний ресурс] / О. О. Ісаєнко // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 128. - С. 103-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_128_26 (дата звернення: 17.05.2018). – Назва з екрана.
 • Ісаєнко О. Роль медіаосвіти у формуванні медіакультури сучасної молоді [Електронний ресурс] / О. Ісаєнко // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 1. - С. 22-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2018_1_5 (дата звернення: 21.02.2019). - Назва з екрана.
 • Кардаш Л. В. Поняття медіатексту як базової категорії медіалінгвістики / Л. В. Кардаш // Молодий вчений. - 2017. - № 4. - С. 146-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_36, вільний (дата звернення: 11.12.2017). - Назва  з екрана.
 • Колеснікова І. В. Визначення критеріїв та показників рівня розвитку медіакультури вчителів у закладі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / І. В. Колеснікова // Народна освіта. - 2017. - Вип. 3. - С. 40-46. - Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5011, вільний (дата звернення: 05.03.2018). - Назва з екрана.
 • Коневщинська О. Е. Розвиток медіаосвіти і медіакультури в умовах сучасного інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / О. Е. Коневщинська // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2016. - Т. 54, вип. 4. - С. 32-41. - Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1481/1076, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Концепція впровадження медіаосвіти в Україні [Електронний ресурс] : схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 трав. 2010 р., протокол № 1-7/6-150 // MediaSapiens : сайт. - Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini/, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Корнещук В. В. Медіаосвіта як засіб формування медіакультури майбутніх фахівців / В. В. Корнещук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - 2017. - Вип. 16. - С. 20-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2017_16_9, вільний (дата звернення: 11.12.2017). - Назва з екрана.
 • Коропатник М. Медіаосвіта в Україні: історія і сьогодення [Електронний ресурс] / М. Коропатник // Сіверянський літопис. - 2016. - № 3. - С. 159-174. - Режим доступу: http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2016/03_16.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Лащук Н. М. До проблеми медіакомпетентності як результату медіаосвіти [Електронний ресурс] / Н. М. Лащук // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. - 2016. - Вип. 2. - С. 137-141. - Режим доступу: http://msu.edu.ua/visn1/wp-content/uploads/02_16/036.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Малімон Н. "Медіагігієна" в час війни / Н. Малімон // Теле- та радіожурналістика. - 2017. - Вип. 16. - С. 299-302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2017_16_47, вільний (дата звернення: 11.12.2017). - Назва з екрана.
 • Медіаосвіта та медіаграмотність [Електронний ресурс] : підручник / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. редакцією В. В. Різуна. - Київ : Центр вільної преси, 2012. - 352 с. - Режим доступу: http://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Меламед В. А. Упровадження медіаосвіти в освітній процес початкової школи [Електронний ресурс] / В. А. Меламед // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. - 2018. - Вип. 53. - С. 242-249. - Режим доступу: http://v-khsac.in.ua/article/view/146555/145440 (дата звернення: 21.02.2019). - Назва з екрана.
 • Мележик В. П. Основні організаційно-методичні засади впровадження медіаосвіти та медіаграмотності в навчально–виховний процес навчальних закладів України [Електронний ресурс] / В. П. Мележик, Т. В. Іванова, В. Ф. Іванов // Інформаційне суспільство. - 2015. - Вип. 21. - С. 70-72. - Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0Bw_X8JIiHdmXRVoyQ2JzS3pwREk/view, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Митяй, О. В. Засоби масової інформації як «четверта неформальна гілка публічної влади»: способи медіа-маніпуляції [Електронний ресурс] / О. В. Митяй, О. М. Світовий // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2018. - № 4. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/102.pdf (дата звернення: 08.06.2018). - Назва з екрана.
 • Мільо В. Ю. Проблеми правового регулювання діяльності "нових медіа" / В. Ю. Мільо // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. - 2017. - № 1(21). - С. 114-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2017_1(21)__16, вільний (дата звернення: 11.12.2017). - Назва з екрана.
 • Невмержицька О. Виховання творчої особистості дошкільника засобами медіаосвіти [Електронний ресурс] / О. Невмержицька // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2016. - Вип. 16. - С. 365-370. - Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/16_2016/48.pdf (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Нерсесян Г. А.  Медіаграмотність молоді — запорука протидії інформаційній агресії [Електронний ресурс] / Г. А. Нерсесян // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 6. - С. 56-60. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2018/14.pdf (дата звернення: 17.05.2018). – Назва з екрана.
 • Нітченко Г. М. Теоретичний аналіз проблеми медіаграмотності молоді [Електронний ресурс] / Г. М. Нітченко, М. О. Ховрич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 151(1). - С. 112-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_151(1)__27 (дата звернення: 17.05.2018). – Назва з екрана.
 • Огар Е. І. Медіаосвіченість видавців в епоху цифрових технологій: актуальні проблеми професійного вишколу / Е. І. Огар // Поліграфія і видавнича справа. - 2017. - № 1. - С. 108–115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2017_1_15, вільний (11.12.2017). - Назва з екрана.
 • Оршанський Л. В. Медіаосвіта: ретроспектива розвитку та сучасні проблеми / Л. В. Оршанський [Електронний ресурс] // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. - 2015. - Вип. 5. - С. 177-183. - Режим доступу: http://nv-kogpi.ucoz.ua/vupysk5/Orsanskiy_L.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Остапенко М. А. Медіа-компетентність як елемент політичної культури особистості в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / М. А. Остапенко, О. В. Остапенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - 2017. - Вип. 21. - С. 126-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2017_21_23, вільний (дата звернення: 05.03.2018). - Назва з екрана.
 • Петрик Л. П. Медіа-грамотність як навичка ХХІ ст. [Електронний ресурс]  / Л. П. Петрик // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. - 2017. - № 27. - С. 100-104. - Режим доступу: http://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/download/155/215, вільний (дата звернення: 05.03.2018). - Назва з екрана.
 • Побережник І. О. Медіакомпетентність майбутніх викладачів вищого навчального закладу: аналіз змісту професійної підготовки / І. О. Побережник, Л. Л. Хоружа // Молодий вчений. - 2017. - № 4. - С. 421-424. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_101, вільний (11.12.2017). - Назва з екрана.
 • Полякова Г. О. Використання медіаосвітніх технологій у початковій школі [Електронний ресурс] / Г. О. Полякова // Наукові записки Інституту журналістики. - 2016. - Т. 63. - С. 58-63. - Режим доступу: http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/images/nauk_zapysky/_63_16.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Практичний посібник з медіаграмотності для мультиплікаторів [Електронний ресурс] / за загал. ред. В. Ф. Іванова. - Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2019. - 100 с. - Режим доступу: http://www.aup.com.ua/uploads/Posibnyk_z_mediagramotnosti_2019_ukr.pdf (дата звернення: 06.03.2019). - Назва з екрана.
 • Приходькіна Н. О. Основні теоретичні концепції медіаосвіти [Електронний ресурс] / Н. О. Приходькіна // Педагогіка вищої та середньої школи. - 2016. - Вип. 3. - С. 264-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2016_49_28, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Серебрянська І. М. Медіаосвіта: семантична специфіка терміна в ціннісній системі координат інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / І. М. Серебрянська // Філологічні трактати. - 2018. - Т. 10, № 3. - С. 69-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2018_10_3_13 (дата звернення: 21.02.2019). - Назва з екрана.
 • Солдатенко І. О. Медіаграмотність як складова інформаційної безпеки [Електронний ресурс] / І. О. Солдатенко, А. В. Зінюк // Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 10. - С. 138-140. - Режим доступу: http://www.apfs.in.ua/v10_2016/40.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Хайрулліна Ю. О. Формування художнього світосприйняття школярів засобами медіакраєзнавства / Ю. О. Хайрулліна // Молодий вчений. - 2017. - № 4. - С. 478-482. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_114, вільний (дата звернення: 11.12.2017). - Назва з екрана.
 • Хлібко М. А. Функціональний комплекс цифрової медіакультури / М. А. Хлібко // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. - 2017. - Вип. 50. - С. 236-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2017_50_23, вільний (дата звернення: 11.12.2017). - Назва з екрана.