середа, 27 червня 2018 р.

28 ЧЕРВНЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

У сучасному світі Конституція визнається основним законом держави, невід’ємним її атрибутом, озакою її суверенітету. У чому ж полягає її призначення?
Відповідно до світової конституційної доктрини, основне призначення Конституції полягає в тому, що вона, насамперед, покликана визначити, окреслити межі державної влади та забезпечити захист прав і свобод особи. Ця ідея була сформульована ще у ст. 16 Французької декларації прав людини і громадянина 1789 р., де говориться, що суспільство, в якому не забезпечено гарантії прав людини і не запроваджено поділу влади, не має Конституції.
В Україні першим актом, який мав ознаки конституційного закону, була «Конституція Пилипа Орлика» 1970 р., прийнята у Бендерах. Хоча конституцією, у повному і сучасному розумінні слова цей акт ще не був, однак він заклав основи для формування ідеї конституції як закону, що має регулювати найважливіші питання життєдіяльності суспільства і держави.
Із прийняттям Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Конституції України, розпочався важливий етап у розвитку українського конституціоналізму. Необхідно підкреслити, що в момент прийняття Конституції України була досягнути згода між інтересами різних політичних груп, які проголосували за суверенну, незалежну, демократичну, соціальну, правову державу.
Конституція України є Основним Законом. Як й інші конституції новітнього часу, Конституція України регламентує визначальні засади громадянського суспільства. В ній закріплені основи правового статусу людини і громадянина, відносини особи і держави, багатоманітність форм власності, принципи політичного плюралізму, багатопартійності, відмови від державної чи обов’язкової ідеології.
Важливо зауважити, що Конституція України виконує обмежувальну функцію. Своїми нормами вона визначає межі функціонування державної влади, обмежує її в необгрунтованих спробах втручання в приватне життя людини, життєдіяльність суспільства та його структур. Це є одним із найвагоміших аргументів на користь того, що Конституція становить високу цінність не лише для держави, а й для суспільства, а отже, є найвищим законодавчим актом не лише держави, а й суспільства.

Джерела до теми:

          КНИГИ:
 • Антологія конституційного процесу в сучасній Україні [Текст] / Центр Разумкова ; уклад. В. Мусіяка. - К. : Заповіт, 2017. - 782 с. 
 • Гетьман, Вадим Петрович. Як приймалась Конституція України [Текст] : нотатки участника розробки Основного Закону України / В. П. Гетьман. - К. : б. в., 1996. - 126 с.
 • Історія української Конституції [Текст] / сост. А. Г. Слюсаренко. - К. : Право, 1997. - 443 с.
 • Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми [Текст] / ред. П. Ф. Мартиненко. - К. : Купріянова, 2007. - 319 с. 
 • Конституція України [Текст] : Текст Основного Закону з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду. Огляд і коментарі / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - К. : Наукова думка, 2006. - 211 с. 
 • Конституція незалежної України [Текст] : у 3-х кн. / ред. С. П. Головатий. - К. : Українська правнича фундація, 1995 - Кн. 1 : Документи, коментарі, статті. - 1995. - 398 с. 
 • Конституція незалежної України [Текст] : у 3-х кн. / ред. С. П. Головатий. - К. : Українська правнича фундація, 1995 - Кн. 2 , Ч. 1 : Документи. Статті. - 1997. - 270 с. 
 • Конституція суверенної України та її розвиток [Текст] : конспект лекцій. - К. : УНА, 1996. - 22 с. 
 • Костів, К. Конституційні акти відновленої Української держави 1917 - 1919 років і їхня політично-державна якість [Текст] / К. Костів. - Торонто : б. в., 1964. - 186 с.
 • Кресіна, Ірина Олексіївна. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція [Текст] / І. О. Кресіна, О. В. Кресін. - К. : Фотовідеосервіс, 1993. - 80 с. - (Б-ка українця).  
 • Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік [Текст]. - К. : Веселка, 1994. - 77 с. 
 • Слюсаренко, Анатолій Гнатович. Історія української конституції [Текст] / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. - К. : Знання, 1993. - 192 с. 
 • Таранов, Анатолій Павлович. Історія Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки [Текст] / А. П. Таранов. - К. : Вид-во АН УРСР, 1957. - 166 с. 
 • Томенко, Микола Володимирович. Україна: історія Конституції [Текст] : навчальний посібник / М. В. Томенко. - К. : Генеза, 2015. - 143 с. 
 • Томенко, Микола Володимирович. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України [Текст] : монографія / М. В. Томенко. - К. : Київський ун-т, 2010. - 300 с.
 • Радько, Петро Григорович. Національні традиції державотворення в контексті конституції Пилипа Орлика [Текст] : монографія / П. Г. Радько ; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Полтава : Техсервіс, 2010. - 346 с.                       
 • Україна. Конституція. Конституція України [Текст] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 2017. - 68 с. - (Закони України
 • Федоренко, Владислав Леонідович. Конституційне право України [Текст] : підручник для студентів вузів / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2016. - 615 с. 
  СТАТТІ:

 • Береза, Олександр. Конституційна безпека української держави: історико-правовий аспект [Текст] / О. Береза // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 11. - С. 162-166.
 • Ботанов О. В. Конституція України - втілення суверенної волі українського народу (до 21 річниці з дня прийняття Конституції України) [Текст] / О. В. Ботанов // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2017. - № 6. - С. 6-8. 
 • Власенко С. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. як основний закон європейського зразка [Текст] / С. Власенко // Право України. - 2017. - № 11. - С. 78-86. 
 • Гордієнко І. Л. Конституція України як ідеологія [Електронний ресурс] / І. Л. Гордієнко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2018. - Вип. 48 т. 1. - С. 22-24. 
 • Ігнатьєва А. В. Конституції України - 20 років : виховна година. 9 клас / А. В. Ігнатьєва // Історія та правознавство. Позакласна робота. - 2016. - № 6. - С. 10-16. 
 • Конституція України: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. - 2016. - № 6. - С. 9-89.
 • Колос М. Український конституціоналізм: матеріалізація через ідеї та дії Л. Юзькова [Текст] / М. Колос // Вісник Конституційного Суду України. - 2018. - № 1. - С. 154-162. 
 • Коцюба, Олександр. Salus populi suprema lex - благо народу - вищий закон [Текст] : 100-річчю Конституції Української Народної Республіки присвячено / О. Коцюба, Р. Коцюба // Голос України. - 2018. - 28 квіт. - С. 14. 
 • Летнянчин, Любомир Іванович. Пряма дія норм Конституції України: від принципу - до практичного застосування [Текст] / Л. І. Летнянчин // Вісник Національної академії правових наук України. - 2017. - № 4. - С. 115-127.
 • Майданник, Олена. Конституція України - правова основа життєдіяльності суспільства і держави / О. Майданник // Юридична Україна. - 2016. - № 3/4. - С. 24-31. 
 • Мірошниченко М. Ідея конституційної держави в стратегії державотворення за доби Української Народної Республіки [Текст] / М. Мірошниченко // Право України. - 2017. - № 11. - С. 48-57. 
 • Морозюк, Сергій. Загальна характеристика гарантій реалізації Конституції України [Текст] / С. Морозюк // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 12. - С. 168-172. 
 • Моткова, Ольга Дем’янівна. Пряма дія норм Конституції України: матеріальний та процесуальний аспекти [Текст] / О. Д. Моткова // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. - Хмельницький : ХУУП, 2017. - № 3. - С. 56-64.
 • Павличко, Дмитро. Павло Скоропадський. Відродження української державності [Текст] : 29 квітня 1918 року, тоді ж, коли Центральна Рада затвердила для майбутніх Установчих Зборів проект Конституції та обрала Грушевського Президентом УНР, Всеросійський(!) з’їзд землевласників настановив генерала царської армії Скоропадського Гетьманом України / Д. Павличко // Літературна Україна. - 2018. - 4 квіт. (№ 13). - С. 4-5. 
 • Селіванов А. Конституція України у правоутворенні сучасного публічного права [Текст] / А. Селіванов // Вісник Конституційного Суду України. - 2016. - № 4/5. - С. 239-245.
 • Томенко М. В. З історії українського конституціоналізму (1990-2004 рр.): досвід, який потрібно врахувати / М. В. Томенко // Грані. - 2015. - № 12/1. - С. 42-47.
 • Черняк Є. Природа конституції: практичні аспекти утвердження концепції Л. Юзькова у конституційному процесі держави Україна [Текст] / Є. Черняк // Вісник Конституційного Суду України. - 2018. - № 1. - С. 182-190. 
 • Яковлєв, Андрій Анатолійович. Конституційні акти початку XX століття в історії конституційного процесу в Україні [Текст] / А. А. Яковлєв // Вісник Національної академії правових наук України. - 2016. - № 4. - С. 96-106.
 • Я українець. Є у мене право на рідну мову та свою державу! : [матеріали та орієнтовний план заходів до Дня Конституції України] // Позакласний час. - 2018. - (№ 6). - С. 47-58.

 • ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА:

 • Береза О. Конституційна безпека Української держави: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / О. Береза // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 11. - С. 162-166. - Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/11/33.pdf. – Назва з екрана.
 • Бориславська О. М. Двадцять п’ять років незалежності України: погляд на конституційний розвиток з позицій сьогодення [Електронний ресурс] / О. М. Бориславська // Український часопис конституційного права. - 2016. - № 1. - С. 15-18. - Режим доступу: http://www.constjournal.com/wp-content/uploads/2016/11/Boryslavska-O.-Dvadtsyat-p-yat-rokiv-nezalezhnosti-Ukrayiny-poglyad-na-konstytutsijnyj-rozvytok-z-pozytsij-sogodennya.pdf. – Назва з екрана.
 • Гончаренко В. Конституційне будівництво в Україні за часів нової економічної політики (1921–1929 рр.) [Електронний ресурс] / В. Гончаренко // Вісник Національної академії правових наук України. - 2015. - № 2. - С. 17-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2015_2_4. – Назва з екрана. 
 • Гультай М. Вітчизняна конституційна думка: від Нових часів до утвердження радянської влади [Електронний ресурс] / М. Гультай // Вісник Конституційного Суду України. - 2016. - № 1. -  С. 75-87. ; № 2/3. – С. 203-215. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2016_2-3_21. – Назва з екрана. 
 • Ільницький М. С.  Конституційний процес в Україні [Електронний ресурс] / М. С. Ільницький // Наше право. - 2017. - № 4. - С. 20-25. – Режим доступу: http://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/2017/12/zhurnal-nashe-pravo-4-2017.pdf. – Назва з екрана. 
 • Конституція України – генезис, проблеми, шляхи і перспективи удосконалення [Електронний ресурс] : бібліографічний покажчик / уклад. О. В. Ситик ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – 46 с. – Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/files/pokajchiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf. – Назва з екрана. 
 • Кравець М. О. Проблеми реалізації Конституції в Україні [Електронний ресурс] / М. О. Кравець // Право і суспільство. - 2017. - № 1(2). - С. 14-17. - Режим доступу: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/1_2017/part_2/5.pdf. – Назва з екрана. 
 • Крусян А. Р. Конституційна юстиція та конституційні перетворення в Україні [Електронний ресурс] / А. Р. Крусян // Український часопис конституційного права. - 2016. - № 1. - С. 31-36. - Режим доступу: http://www.constjournal.com/wp-content/uploads/2016/11/Krusyan-A.-Konstytutsijna-yustytsiya-ta-konstytutsijni-peretvorennya-v-Ukrayini.pdf. – Назва з екрана. 
 • Купрій В. М. До питання зміни Конституції України в сучасних умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / В. М. Купрій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2018. - № 1. - С. 27-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2018_1_6. – Назва з екрана. 
 • Летнянчин Л. І. Пряма дія норм Конституції України: від принципу – до практичного застосування [Електронний ресурс] / Л. І. Летнянчин // Вісник Національної академії правових наук України. - 2017. - № 4. - С. 115-127. - Режим доступу: http://visnyk.kh.ua/ru/article/pryama-diya-norm-konstitutsiyi-ukrayini-vid-printsipu-do-praktichnogo-zastosuvannya. – Назва з екрана. 
 • Майданник О. Конституція України — правова основа життєдіяльності суспільства і держави [Електронний ресурс]  / О. Майданник // Юридична Україна. - 2016. - № 3-4. - С. 24-31. - Режим доступу: http://pressa.yurincom.com/uploads_files/%D0%AE%D0%A3-3-4_2016_Ok.pdf. – Назва з екрана. 
 • Моткова О. Д. Пряма дія норм Конституції України: матеріальний та процесуальний аспекти [Електронний ресурс] / О. Д. Моткова // Університетські наукові записки. - 2017. - № 3. - С. 56-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_3_7. – Назва з екрана. 
 • Решота В. Конституція України як джерело адміністративного права [Електронний ресурс] / В. Решота // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2017. - № 865. - С. 316-324. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_865_50. – Назва з екрана.
 • Салей М. І. Аксіологічний вимір змісту Конституції України [Електронний ресурс] / М. І. Салей // Актуальні проблеми держави і права. - 2015. - Вип. 75. - С. 150-154. - Режим доступу: http://apdp.in.ua/v75/24.pdf. – Назва з екрана. 
 • Словська І. Зародження ідей українського конституціоналізму (початок ХVІІІ ст. – середина ХІХ ст.) як історична передумова ухвалення й дії сучасного Основного Закону [Електронний ресурс] / І. Словська // Юридичний вісник. - 2016. - № 2. - С. 191-196. - Режим доступу: http://yurvisnyk.in.ua/v2_2016/32.pdf. – Назва з екрана. 
 • Словська І. Є. Принцип верховенства Конституції в системі вітчизняного конституціоналізму [Електронний ресурс] / І. Є. Словська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2018. Вип. 49, т. 1. – С. 99-102. – Режим доступу:  http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.49/part_1/23.pdf. – Назва з екрана.
 • Сон C. Стратегія конституційних перетворень в Україні [Електронний ресурс] / C. Сон // Юридичний вісник. - 2016. - № 2. - С. 72-75. - Режим доступу: http://yurvisnyk.in.ua/v2_2016/13.pdf. – Назва з екрана. 
 • Яковлєв А. А. Конституційні акти початку ХХ століття в історії конституційного процесу в Україні [Електронний ресурс]  / А. А. Яковлєв // Вісник Національної академії правових наук України. - 2016. - № 4. - С. 96-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2016_4_11. – Назва з екрана.
Дата звернення до електронних ресурсів віддаленого доступу: 27.06.2018 р.