пʼятниця, 29 травня 2020 р.

30 ТРАВНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВИДАВНИЦТВ, ПОЛІГРАФІЇ І КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Щороку в останню суботу травня працівники видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження відзначають своє професійне свято. Уперше в незалежній Україні цей день відсвяткували у 1999 році після видання Указу Президента. Тим самим держава оцінила значний внесок працівників видавничо-поліграфічної галузі у розвиток українського суспільства, культури, науки і освіти.
Друкарська марка Івана Федорова
Джерело: UKRART STORY: нариси з історії 
українського мистецтва
Розвиток друкарства на українських землях розпочався у Львові й пройшов кілька етапів.  За дослідженнями українських та закордонних учених, у середині XV ст. у Львові працювала друкарня Степана Дропана, заможного львівського міщанина, який, судячи з архівних документів,  у 1740 році подарував цю друкарню Свято-Онуфріївському монастирю.
Першу друкарню в Україні заснував у Львові Іван Федоров. У лютому 1573 р. друкарня почала працювати, а через рік закінчила друкування книги «Діянь і послань святих Апостолів», яку скорочено називали Апостолом. Перевидаючи цю книгу, раніше надруковану в Москві, майстер наблизив правопис до загальноприйнятого в Україні, істотно доповнив вступну частину, збагатив орнаментику і, що найважливіше, наприкінці замість офіційної за стилем післямови додав «Повість откуду начася і како совершися друкарня сія». Це мемуарно-публіцистичний твір, в якому друкар схвильовано розповідав про свою вірність високому покликанню: служити людям і церкві своєю працею.
Того ж 1574 р. І. Федоров видав перший у Східній Європі друкований підручник ─ Буквар. Для його укладання було використано відомі раніше рукописні посібники для вивчення грамоти та граматичні статті з рукописних збірників різного походження.
У 1578─1581 рр. І. Федоров керував друкарнею князя Василя Костянтина Острозького в Острозі, де надрукував свій шедевр ─ знамениту Острозьку Біблію.
Острозька Біблія
Джерело: UKRART STORY: нариси з історії 
Однією з найбільших друкарень на території України свого часу стала друкарня, яка належала Львівському Успенському Ставропігійському братству і діяла з 1591 до 1780-х років. Її діяльність дослідники вважають найуспішнішим етапом розвитку книгодрукування в Україні як за сумарним обсягом видань, так і за тиражами. Львівська братська друкарня стала справжньою школою для майстрів друкарського ремесла та граверів ─ ілюстраторів книг.
Одним з осередків книгодрукування в Україні була Печерська Лавра. Заснована в 1617 р., Київська лаврська друкарня працювала три сторіччя.
Крім друкарень кириличного шрифту, в Україні працювали й латинсько-польські: першими були похідна друкарня Миколи Шарфенбергера при королівській канцелярії (1578) та діюча у 1592-1602 рр. невелика друкарня у Львові, що змінила кількох власників (Матей Ґарвольчик, Матей Бернат, Анджей Мондрович). Першою в Україні стаціонарною польсько-латинською друкарнею стала друкарня Львівського єзуїтського колегіуму, що діяла з 1642 до 1773 р. Серед книг друкарні колегіуму переважали релігійно-моралізаторські повчання, а світська за тематикою література була репрезентована головно панегіриками.
Всього в Україні в 1574-1648 рр. діяло 25 друкарень. Головними центрами видавничої діяльності були великі торговельні міста - Київ, Львів, Острог: тут були не лише кадри ремісників, книжників, редакторів, але й можливості ширшого збуту. При великих друкарнях були свої книгарні. Продажем книжок займалися також працівники друкарень, купці і крамарі, які розповсюджували книги разом з іншими товарами.
В усі часи діяльність працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження є запорукою розвитку освіти, науки, культури, економіки, всіх сфер суспільного життя країни. Вони виконують благородну і почесну місію популяризації української книги, збереження духовності та відродження культурних традицій нашого народу.

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:


З фонду Полтавської ОУНБ:
 • Дрок П. В. Сучасні тенденції розвитку видавничо-поліграфічної справи / П. В. Дрок, Р. В. Гордєєв // Формування ринкових відносин в Україні. - 2019. - № 11. - С. 96-101.
 • Енциклопедія видавничої справи : навчальний посібник для студентів вузів / В. П. Ткаченко [та ін.]. - Х. : Прапор, 2008. - 320 с.     Примірників: ОК (1), БІБ (1)
 • Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні [Текст] / Я. Д. Ісаєвич. - Львів : Вища школа, 1975. - 151 с.    Примірників: ЗБ (1)
 • Короб А. Українська видавнича справа у 50 - 60-х роках ХIХ століття : (на прикладі створення навчальних посібників) / А. Короб // Українознавство. - 2010. - № 4. - С. 178-183.
 • Лазановський П. П. Організація та економіка видавничої справи : навчально-методичний посібник для студентів вузів / П. П. Лазановський. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 152 с.   Примірників: ЕТН (1)
 • Огієнко Іван (митрополит Іларіон). Історія українського друкарства / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). - К. : Наша культура і наука, 2007. - 536 с. - (Запізніле вороття. Зарубіжні першодруки).   Примірників: ЗБ (1), ОК (1), АБ (1)
 • Партико З. В. Основи видавничої справи : навчальний посібник / З. В. Партико. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 304 с.   Примірників: ЕТН (1)
 • Розум О. Ф. Таємниці друкарства / О. Ф. Розум. - К. : Техніка, 1980. - 143 с. : іл.   Примірників: ЗБ (2), АБ (1)
 • Савчук Г. М. Друкарні міста Львова XVIII століття / Г. М. Савчук // Поліграфія і видавнича справа. - 2009. - № 2. - С. 62-69.
 • Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування : навчальний посібник для студентів вузів / М. С. Тимошик. - К. : Наша культура і наука : Ін Юре, 2004. - 223 с.     Примірників: ОК (1)
 • Тимошик М. С. Історія видавничої справи : підручник для студентів вузів / М. С. Тимошик. - 2-ге вид., випр. - К. : Наша культура і наука, 2007. - 496 с. - (Б-ка видавця, редактора, автора).    Примірників: ОК (1)
 • Шпак В. Про розвиток видавничої справи в незалежній Україні / В. Шпак // Журналіст України. - 2013. - № 9. - С. 37-41.
 • Ярошенко Р. Роль острозьких першодруків у історії розвитку видавничої справи / Р. Ярошенко // Історія в рідній школі. - 2014. - № 3. - С. 44-46.
 Електронні ресурси:
 • Андрійчук М. Т. Видавнича справа у підрадянській Україні у міжвоєнний період / М. Т. Андрійчук // Технологія і техніка друкарства. - 2015. - Вип. 1. - С. 103–115. - Режим доступу: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/43283/39753.
 • Афонін О. В. Українське книговидання і книгорозповсюдження: нинішній стан / О. В. Афонін ; інтерв’ю брала Т. Сопова // Бібліосвіт. - 2019. - Вип. 1. - С. 10-17. - Режим доступу: http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2019-vip-69-72/bibliosvit-69-no1-2019.
 • Безпалько І. Р. Розвиток системи розподілу електронних видань та її місце у видавничо-поліграфічній діяльності в Україні / І. Р. Безпалько, В. Б. Базилюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 5(1). - С. 15-19. - Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2016/VKNU-ES-2016-N5-Volume1_240.pdf.
 • Боженко О. М. Управління формуванням і розвитком техніко-технологічного потенціалу поліграфічних підприємств / О. М. Боженко // Наукові записки [Української академії друкарства]. - 2018. - № 1. - С. 187–192. - Режим доступу: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/1-56/22.pdf.
 • Божко Н. Розвиток українського друкарства як фактор вдосконалення комунікативних зв’язків кінця ХVІ – початку ХVІІ століття / Н. Божко, Л. Цубов // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. - 2012. - Вип. 9. - С. 353-357. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2012_9_46.
 • Босак О. І. Друкарство на українських землях перед прибуттям Івана Федоровича / О. І. Босак, Г. М. Савчук // Поліграфія і видавнича справа. - 2011. - № 3. - С. 3-10. - Режим доступу: http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/3-55/2.pdf.
 • Васьківська О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у ХVІ-ХІХ століттях / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 1. - С. 38-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_1_19.
 • Васьківська О. Книгорозповсюдження в Україні в роки визвольних змагань (1917—1920 рр.) / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 4. - С. 43-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_4_10.
 • Гайдаєнко І. Теоретичні основи технології електронного видавництва / І. Гайдаєнко // Переяславський літопис. - 2016. - Вип. 10. - С. 173-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Perlit_2016_10_25.
 • Гончарук О. В. Стан і перспективи розвитку підприємств поліграфічної промисловості в Україні та світі / О. В. Гончарук, А. А. Бабенко // Молодий вчений. - 2018. - № 1(2). - С. 864-868. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/201.pdf.
 • Григорова З. Добре забуте старе? (ще раз про книжкову торгівлю в Україні) / З. Григорова, Ж. Ковба, О. Барзилович // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 1. - С. 7-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_1_2
 • Дробот І. Видавнича справа в Україні 20-30-х рр. ХХ ст. / І. Дробот // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. - 2012. - Вип. 9. - С. 349-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2012_9_58.
 • Дроздова О. В. Книговидавнича справа України довоєнного та післявоєнного періоду: аналіз діяльності кооперативних і державних видавництв / О. В. Дроздова // Історична пам'ять. - 2009. - № 1. - С. 73-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ip_2009_1_11.
 • Дрок, П. Розвиток видавничо-поліграфічної справи за часи незалежності / П. Дрок // Соціум. Документ. Комунікація. - 2018. -  № 6. - С. 136-147. – Режим доступу: https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/202/150
 • Дрок П. В. Становлення та розвиток видавничо-поліграфічної справи в Україні / П. В. Дрок // Економічний вісник університету. - 2019. - Вип. 43. - С. 67-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2019_43_11.
 • Єжижанська Т. С. Особливості й умови діяльності книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі / Т. С. Єжижанська // Інтегровані комунікації. - 2017. - Вип. 4. - С. 20-26. - Режим доступу: https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/75.
 • Женченко М. І. Цифрові трансформації в системі книгорозповсюдження України / М. І. Женченко // Обрії друкарства. - 2015. - № 1. - С. 55-65. - Режим доступу: http://horizons.vpi.kpi.ua/article/view/95231/90933.
 • Іванченко О. Традиції рекламної і промоційної діяльності видавництва "Веселка" / О. Іванченко // Український інформаційний простір. - 2018. - № 1. - С. 235-241. - Режим доступу: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/141227/138324
 • Козій К. Огляд стану книговидання та книгорозповсюдження за часів незалежної України / К. Козій // Технологія і техніка друкарства. - 2011. - Вип. 2. - С. 178-180. - Режим доступу: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52850/48896.
 • Копистинська І. Рекламно-інформаційна політика видавництв у перше десятиліття незалежності України / І. Копистинська // Український інформаційний простір. - 2018. - № 1. - С. 242-252. - Режим доступу: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/141225/138323.
 • Марціняк Н. В. Стан книгорозповсюдження в контексті книжкової культури України (1946-1991 pp.) / Н. В. Марціняк // Поліграфія і видавнича справа. - 2011. - № 2. - С. 77-81. - Режим доступу: http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/2-54/12.pdf.
 • Марціняк Н. Книжкова торгівля України в умовах перебудови: від кризи до реформ / Н. Марціняк // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2015. - Вип. 20. - С. 159-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2015_20_15.
 • Марціняк Н. Форми та методи книжкової торгівлі в Україні (друга половина 1940-х — кінець 1980-х років) / Н. Марціняк // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 3. - С. 38-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_3_14.
 • Мацюк О. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова / О. Мацюк // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 1. - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_1_9.
 • Мельник Е. Видавнича справа в Україні в період Директорії / Е. Мельник // Етнічна історія народів Європи. - 2000. - Вип. 6. - С. 73–77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2000_6_17.
 • Микитишин В. О. Концепція виникнення українського друкарства за Іваном Огієнком / В. О. Микитишин // Квалілогія книги. - 2014. - № 1. - С. 67-73. - Режим доступу: https://www.uad.lviv.ua/uploads/kvalilogyarchive/Kvalilogy_2014_1(25).pdf.
 • Миколаєнко А. Українське видавництво "Смолоскип" в еміграції: еволюція від часопису до видавництва / А. Миколаєнко // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 5. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_5_12.
 • Миронова Г. В. Історія розвитку видавничої справи в Україні (кінець XIX – поч. XX) / Г. В. Миронова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 233-237. - Режим доступу: http://old.visnyk.univd.edu.ua/?action=publications&pub_name=pravo_i_bezpeka&pub_id=113079&mid=8&year=2004&pub_article=114540
 • Миславський В. Н. Діяльність видавництва "Укртеакіновидав" наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років / В. Н. Миславський // Культурологічна думка. - 2017. - № 12. - С. 199-206. - Режим доступу: https://www.culturology.academy/wp-content/uploads/Kulturologichna_dumka_12_2017.pdf.
 • Молоткіна В. Видавнича справа в Україні 20–30-х рр. ХХ ст.:радянська історіографія / В. Молоткіна // Переяславський літопис. - 2016. - Вип. 9. - С. 130-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Perlit_2016_9_19
 • Мотенко Я. В. Друкарська справа в Україні у середині XV–XVI ст. / Я. В. Мотенко, Є. К. Шишкіна // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 25. – С. 93-97. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/4558/1/vestnik_HPI_2013_25_Motenko_Drukarska.pdf.
 • Прилуцька І. О. Акценти розвитку книжкової справи незалежної України / І. О. Прилуцька // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - 2013. - Вип. 24. - С. 280-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2013_24_59.
 • Прилуцька І. О. Стан книготорговельної галузі незалежної України в умовах конкуренції / І. О. Прилуцька // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. - 2014. - № 19. - С. 133-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2014_19_28.
 • Рудий Г. Доба Української Держави: становлення видавничої справи / Г. Рудий // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 6. - С. 25-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2001_6_10.
 • Солонська Н. До історії книжкової торгівлі 20-30-х років в Україні (на матеріалах журналу "Бібліологічні вісті" та рукописах Л. Биковського) / Н. Солонська // Бібліотечний вісник. - 1996. - № 5. - С. 12-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1996_5_7.
 • Хамула О. О. Завдання та проблеми розвитку сфери електронної торгівлі в Україні як середовища функціонування системи реалізації книжкової продукції / О. О. Хамула // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 2. - С. 63-69. - Режим доступу: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-51/24.pdf.
 • Швайка Л. А. Інформаційна сфера: становлення та розвиток економічних досліджень видавничо-поліграфічної галузі України (до постановки питання) / Л. А. Швайка, О. В. Мельников, Е. П. Семенюк // Технологія і техніка друкарства. - 2017. - Вип. 2. - С. 77–102. - Режим доступу: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/116241/110275.
 • Шендерівська Л. П. Розвиток видавництв: актуальні завдання та напрями їх вирішення / Л. П. Шендерівська, К. С. Жученя // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 32. - С. 106-110. - Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2018/32_2018/23.pdf.
 • Шерстюк В. П. До історії видавничої справи і друкарства у контексті цензурних обмежень / В. П. Шерстюк // Технологія і техніка друкарства. - 2008. - Вип. 2. - С. 135-146. - Режим доступу: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/60497/56255.
 • Шпак В. Становлення та розвиток поліграфічного бізнесу незалежної України / В. Шпак // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 11. - С. 3-5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_11_2.
 • Юхимчук Р. В. Інформаційні технології у робочому процесі онлайн-видавництва / Р. В. Юхимчук, В. М. Сеньківський // Квалілогія книги. - 2018. - № 2. - С. 5-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kk_2018_2_3.

Дата звернення до ресурсів віддаленого доступу: 29.05.2020 р.