середа, 13 травня 2020 р.

КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ РУБИНСЬКИЙ - УКРАЇНСЬКИЙ БІБЛІОТЕКОЗНАВЕЦЬ

К. І. Рубинський (1905 р.)
Фото з книги Березюк Н. М.  "К. И. Рубинский:
библиотекарь, библиотековед, библиограф
(1860-1930)"
25 травня виповнюється 160 років від дня народження Костянтина Івановича Рубинського – бібліотекаря і бібліографа, одного з фундаторів українського бібліотекознавства, першого директора Наукової бібліотеки Харківського університету.
Народився Костянтин Іванович Рубинський 13 травня 1860 р.* у місті Балта Подільської губернії (нині — Одеська область). Його батько Рубинський Іван Демидович і мати Тиманська Варвара Петрівна були, за архівними даними, зі «священницких детей». Початкову освіту К. Рубинський здобув у Корочанській і Ніжинській гімназіях.
У 1878 р. він вступив до Ніжинського історико-філологічного інституту ім. кн. Безбородька (нині — Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя). У 1883 р. перевівся на останній курс історико-філологічного факультету Харківського університету, який закінчив у 1885 році.
Після закінчення університету К. Рубинський вчителював у жіночій гімназії «Філіпс» у Харкові, а згодом — у Пензенському реальному училищі і Пензенській гімназії. Наприкінці 1893 р. він повернувся до Харкова і з 16 лютого 1894 р. обійняв посаду помічника бібліотекаря бібліотеки Харківського університету. У 1898 р. був призначений виконуючим обов'язки бібліотекаря.
Новий корпус бібліотеки Харківського університету
Фото з сайту "Харьков: новое о знакомых местах"
Сумлінне ставлення до роботи, професійний підхід до справи молодого помічника бібліотекаря привернули увагу Ради університету. 31 січня 1900 р. його було призначено бібліотекарем (так згідно зі Статутом 1804 р. і штатним розкладом іменувалась особа, якій доручалось управління університетською бібліотекою). У перші роки його керівництва ефективно йшли роботи зі складання алфавітного і систематичного каталогів, були оброблені та відображені в каталогах "нерозібрані фонди", встановлені книгообмінні зв'язки з вітчизняними та закордонними науковими організаціями. К. Рубинський складає каталоги дарчих бібліотек. Вперше можливість користуватись фондами фундаментальної бібліотеки отримали студенти.
Завдяки наполегливості К. Рубинського Рада університету прийняла рішення про будівництво нового приміщення бібліотеки. За проектом архітектора В. Величка у 1900 р. було розпочато, а у 1902 р. завершено будівництво однієї з перших в Україні спеціальної бібліотечної споруди з великим читальним залом на 250 місць, службовими приміщеннями і книгосховищем, обладнаним металевими конструкціями, встановлено перший механічний книгопідйомник.
Читальний зал бібліотеки Харківського університету
Фото з сайту "Харьков: новое о знакомых местах"
У 1905 р. Вчена рада Харківського університету відряджає К. І. Рубинського вивчати досвід роботи бібліотек Західної Європи. Він детально познайомився з діяльністю найбільших бібліотек Парижа, Берліна, Мюнхена, Цюриха, Відня, Женеви, Лозанни, Берна і був вражений зразковим порядком, який панував у бібліотеках Європи, а також високим професійним рівнем працівників.
Порівняння бібліотек Західної Європи з вітчизняними бібліотеками привело його до висновку, що останні не отримають необхідного устрою, доки розвиток бібліотечної справи не стане державною проблемою, а професійна підготовка — обов'язковою для бібліотечного персоналу.
Рубинський запровадив конкурсне випробування для осіб, які бажали працювати в бібліотеці, на якому пропонувалося: написати кілька карток для каталогів; приготувати для палітурних робіт декілька періодичних видань зі складною структурою; перекласти з іноземної мови абзац з книги; визначити до якого розділу систематичного каталогу слід віднести запропоновану комісією книгу; виправити неправильно написані іноземними мовами картки; визначити класифікаційні індекси декількох видань; показати знання порядку ведення справ у бібліотеці.
Цікавим є також той факт, що бібліотека Харківського університету першою почала комплектувати свій штат жінками. Так, упродовж 1910–1912 рр. у бібліотеці працювала за вільним наймом О. М. Альховська, яка, не маючи диплома про вищу освіту, володіла трьома іноземними мовами. Претендуючи на посаду помічника бібліотекаря, на конкурсному іспиті у 1913 р. вона продемонструвала ґрунтовні знання історії, літератури, права, політекономії. О. М. Альховська була першою жінкою, якій бібліотечна комісія доручила виконувати обов’язки штатного помічника бібліотекаря, вибравши її з трьох претендентів. К. І. Рубинський, детально знайомлячись з роботою своїх колег-бібліотекарів, дедалі більше переконувався, що «продуктивність роботи осіб жіночої статі не менша, ніж продуктивність роботи чоловіків і немає підстав закривати їх доступ до штатних посад».
Досвід практичної роботи, усвідомлення стану вітчизняної та зарубіжної бібліотечної справи, світових тенденцій її розвитку, бажання звернути увагу наукової громадськості на проблеми розвитку бібліотекознавства спонукали К. Рубинського звернутися до їх теоретичного обґрунтування.
22 листопада 1909 р. К. Рубинський виступив в актовому залі університету з публічною лекцією "Культурная роль библиотеки и задачи библиотековедения". Одним із перших з вітчизняних бібліотекознавців він звертається до визначенння сутності бібліотекознавства як науки, самостійної наукової дисципліни, надає своє визначення її соціальної значущості, об’єкта, предмета, структури і змісту, обґрунтовує необхідність викладання цієї навчальної дисципліни на університетському рівні.
Лекція "Культурная роль библиотеки и задачи библиотековедения" мала широкий резонанс, викликала великий інтерес з боку Товариства бібліотекознавства, сприяла зростанню авторитету К. Рубинського як теоретика і фахівця. Удосконалювалась діяльність керованої ним бібліотеки Харківського університету, яка з часом перетворилась на одну з найкращих наукових книгозбірень.
Післяреволюційний період діяльності К. Рубинського зовсім не був досліджений. Його подальша біографія відтворювалась фахівцями шляхом вивчення спеціальної і місцевої періодики, нечисленних документів державних архівів, архіву бібліотеки, спогадів його доньки — Антоніни Костянтинівни.
Внесок К. І. Рубинського у бібліотечну справу став відомий нашим сучасникам завдяки публікаціям Н. М. Березюк, головного бібліографа Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна:
 • Березюк Н. Бібліотекознавець Костянтин Рубинський: життя і доля [Електронний ресурс] / Н. Березюк // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 46–49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_4_13.**
 • Березюк Н. М. Велике бачиться на відстані (до 150-річчя К. І. Рубинського — фундатора харківської школи бібліотекознавства) [Електронний ресурс] / Н. М. Березюк // Вісник Харківської державної академії культури. – 2011. – Вип. 34. – С. 73–82. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2011_34_7.
 • Березюк Н. М. Знищений забуттям (К. І. Рубинський – український бібліотекознавець) [Електронний ресурс] / Н. М. Березюк // Четверті Сумцовські читання: матер. наук. конф., присвяч. 135-річчю з дня народження Є. К. Рєдіна. – Харків, 1999. – С. 98–101. – Режим доступу:  http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/3619.
 • Березюк Н. М. К. И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860–1930) [Электронный ресурс]: [биография; библиография]. – Харьков : Тимченко, 2010. – 320 с. Прил.: Репринт. изд. работ К.  И. Рубинского; Фотоматериалы. – Режим доступа: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/5418.
 • Березюк Н. М. К. І. Рубинський і Перший Всеросійський з’їзд з бібліотечної справи (1911 р.) [Електронний ресурс] / Н.М. Березюк // Другі читання пам’яті К. І. Рубинського / ЦНБ ХДУ; уклад. Н. М. Березюк. – Харків, 1999. – С. 15–26. – Режим доступу:  http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/3598.
 • Березюк Н. М. К. І. Рубинський про професію бібліотекаря [Електронний ресурс] / Н. М. Березюк // Короленківські читання : матеріали наук.-практ. конф. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 1999. – С. 18–29. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/307.
 • Березюк Н. М. Рубинський і Харківська громадська бібліотека [Електронний ресурс] : (Маловідомі сторінки історії) / Н. М. Березюк // Короленківські читання : матеріали наук.-практ. конф. ХДНБК, 8 жовт. 1998 р. – Харків, 1998. – № 4. – С. 59–63. – Режим доступу:  http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/3653.
 • Березюк Н. М. Український бібліотекознавець К. І. Рубинський і Центральна наукова бібліотека Харківського державного університету [Електронний ресурс] / Н. М. Березюк // Бібліотека у демократичному суспільстві : збірник матеріалів Міжнар. наук. конф., 21-23 листоп. 1995 р., м. Київ. – Київ : КДІК, 1995. – С. 188–192. – Режим доступу:  http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/313.
З працями К. І. Рубинського можна ознайомитися в Електронному архіві Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна:
 • Рубинский К. И. Библиотека Харьковского университета за 100 лет ее существования (1805-1905 гг.) [Электронный ресурс]. – Харьков: Печ. дело, 1907. – 44 с. , 6 л. ил. – Режим доступа: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/1012.
 • Рубинский К. И. Значение Д. И. Багалея в истории библиотечного дела [Электронный ресурс] / Константин Иванович Рубинский. - Харьков : Типография "Печатное дело", 1911 . – 7 с. – Отдельный оттиск из "Сборника Историко-филологического общества Харьковского университета", 1911, Т. 20. – Режим доступа: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/3041.
 • Рубинский К. И. Культурная роль библиотеки и задачи библиотековедения [Электронный ресурс] : публ. лекция, чит. в актовом зале Харьк. ун-та, 22 нояб. 1909 г. // Записки Харьковского университета. – 1910. – Кн. 1, ч. неофиц. – С. 65–96. – Режим доступа: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/1010.
 • Рубинский К. И. Не пора ли научным библиотекам [Электронный ресурс] / К. И. Рубинский. – Рукопись. – 16 с. – Режим доступа: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/1055.
 • Рубинский К. И. Отчет по командировке библиотекаря Императорского Харьковского университета Константина Рубинского для осмотра библиотек в Москве, Петербурге, Юрьеве, Варшаве и Киеве, с 23 апреля по 23 мая 1902 года [Электронный ресурс] / К. И. Рубинский // Записки Императорского Харьковского университета. – 1903. – Кн. 3. – С. 17–63., разд. паг. – Режим доступа: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7412.
 • Рубинский К. И. Положение вопроса о библиотечном персонале в Западной Европе и у нас [Электронный ресурс]  : докл., чит. библиотекарем Харьковского ун-та К. И. Рубинским в заседании О-ва библиотековедения, 22 нояб. 1908 г. // Записки Харьковского университета. – 1909. – Кн. 1, прил. – С. 1–35. – Режим доступа: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/1011.
Використані джерела:
 1. Березюк Н. Бібліотекознавець Костянтин Рубинський: життя і доля [Електронний ресурс] / Н. Березюк // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 4. - С. 46-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_4_13.
 2. Березюк Н. М. К. І. Рубинський про професію бібліотекаря [Електронний ресурс] / Н. М. Березюк // Короленківські читання: матеріали наук.-практ. конф. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 1999. – С. 18–29. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/307.
 3. Мохонько В. Досліджуючи минуле, творимо майбутнє [Електронний ресурс] / В. Мохонько // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 3. - С. 9-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_3_4.
 4. Харьков: новое о знакомых местах [Електронний ресурс] : [сайт]. – Режим доступу: http://the-past.inf.ua/.
  * Дати подані за старим стилем
** Дата звернення до ресурсів віддаленого доступу: 12.05.2020 р.


Підготувала: Нестеренко О. В., провідний бібліограф бібліографічного відділу