понеділок, 17 травня 2021 р.

21 ТРАВНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРНОГО РІЗНОМАНІТТЯ В ІМ'Я ДІАЛОГУ ТА РОЗВИТКУ

  У 2001 році ЮНЕСКО була прийнята Загальна декларація про культурне різноманіття, а рік по тому 21 травня Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй було проголошено Всесвітнім днем культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).
Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку надає можливість глибше усвідомити цінності культурного розмаїття і допомогти в досягненні цілей Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження від 20 жовтня 2005 р. В Конвенції зазначено, що культурне різноманіття є визначальною рисою людства та стверджується, що культурне різноманіття є спільною спадщиною людства, необхідною для нього, як і біорізноманіття необхідне для природи. Кожен має право брати участь у культурному житті, мати доступ до надбань культури, має право на повагу до культурної ідентичності та ототожнення з культурною спільнотою, на культурне, релігійне та мовне різноманіття, вільно керувати культурною діяльністю тощо.
Україна – багатонаціональна держава. В Україні живуть представники 128 національностей та етнічних груп. Уся історія і культура цих народів, духовне і матеріальне життя розвиваються у тісному взаємозв’язку. Культурне різноманіття важливе, оскільки люди повинні мати можливість усвідомити глибину і різноманіття національної культури не тільки своєї країни, але й інших народів світу; зрозуміти завдяки цьому важливість культурного обміну та збереження існуючих культурних звичаїв, традицій і спадщини, навчитися жити разом у гармонії.

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:

З фонду Полтавської ОУНБ:

1) 63.3(4УКР)

    Г 68
Горєлов М. Є. Українська етнічна нація / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. - Київ : Еко-Продакшн, 2012. - 176 с. 

2) 91.9:63.5(4УКР)1я1
    Е 88
Етнічні спільноти України: етнографічні особливості : рекомендаційний бібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Культурний центр НДП "Україна духовна" ; уклад. С. М. Остапенко. - Київ : Національна парламентська б-ка України, 2000. - 80 с. - (Культура і побут народу України).

3) 930
    К 17
Калакура Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. - К. : Генеза, 2017. - 560 с. 

4) 63.3(4УКР)Кр
    3-41
Коваленко А. Особливості етнічного і національного складу населення Полтавської області / А. Коваленко // Збірник матеріалів Х студентської наукової конференції історичного факультету, квітень 2007 року. - Полтава : АСМІ, 2007. - С. 229-233.

5) 63.5(4УКР)я73
    М 15
Макарчук С. А. Етнічна історія України : навчальний посібник для студентів вузів / С. А. Макарчук. - Київ : Знання, 2008. - 471 с. 

6) 91.9:66.5я1
    Н 35
Національні меншини в Україні : інформаційно-бібліографічний покажчик / Ін-т досліджень діаспори ; уклад. І. Винниченко. - 2-е вид., доп. - Київ : Стилос, 2003. - 252 с. 

7) 63.3(4УКР)
    С 30
Семенюк С. Українські історико-етнічні землі (Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, Чехія, Австрія, Саксонія) / С. Семенюк. - Львів : Апріорі, 2011. - 638 с. 

8) 63.5(4УКР)
    С 79
Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / М. Т. Степико. - К. : Національний ін-т стратегічних досліджень, 2011. - 334 с. 

9) 63.5(4УКР)
    С 83
Стражний О. С. Український менталітет : Ілюзії. Міфи. Реальність / О. С. Стражний. - Київ : Книга, 2008. - 368 с. : іл.

10) 63.5(4УКР)
      Ю 70
Юрій М. Ф. Етногенез українського народу : навчальний посібник для студентів вузів / М. Ф. Юрій. - Київ : Кондор, 2008. - 262 с.

З електронного архіву Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:

11) Афанасьєва Л. Міжкультурний діалог в контексті єднання України [Електронний ресурс] / Л. Афанасьєва, Є. Музя, К. Колева, Р. Олексенко // Українознавчий альманах. - 2017. - Вип. 21. - С. 15-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2017_21_5.

12) Бєлова Л. О. Культурне розмаїття чи уніфікація культур: що обере людство? [Електронний ресурс] / Л. О. Бєлова, О. С. Алфьорова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. - 2014. - Вип. 20. - С. 300-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtpsa_2014_20_52.

13) Зайцев М. О. Культурне різноманіття як проблема соціокультурного поступу людства [Електронний ресурс] / М. О. Зайцев // Нова парадигма. - 2014. - Вип. 121. - С. 95-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nopa_2014_121_12.

14) Кислюк К. Українська ідентичність: історико-культурні ретроспективи та сучасні перспективи [Електронний ресурс] / К. Кислюк // Філософська думка. - 2018. - № 3. - С. 48-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2018_3_7.

15) Ляпіна Л. А. Мультикультуралізм як стратегія вирішення проблем культурного розмаїття: аналіз теоретичних моделей [Електронний ресурс] / Л. А. Ляпіна // Український соціум. - 2017. - № 1. - С. 60-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2017_1_7.

16) Маліков В. В. Мультикультуралізм як потенційна складова культурної політики України [Електронний ресурс] / В. В. Маліков // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. - 2016. - № 40. - С. 64-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiakc_2016_40_18.

17) Пода Т. А. Діалог культур як основа розвитку людства (на засадах філософії космізму) [Електронний ресурс] / Т. А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. - 2018. - № 1. - С. 76-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2018_1_19.

18) Поліщук Р. М. Формування національно-культурної ідентичності українського народу в процесі глобальних трансформацій українського суспільства [Електронний ресурс] / Р. М. Поліщук // Молодий вчений. - 2018. - № 1(2). - С. 617-621. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1(2)__16.

19) Пришляк О. Ю. Міжкультурна компетентність у контексті діалогу культур [Електронний ресурс] / О. Ю. Пришляк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2019. - № 6(2). - С. 228-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2019_6(2)__25.

20) Розумна О. П. Регіональна ідентичність в Україні: потенціал культурного розмаїття [Електронний ресурс] / О. П. Розумна // Стратегічні пріоритети. - 2016. - № 2. - С. 130-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2016_2_17.

21) Черниш М. О. Культурне різноманіття: етнонаціональний аспект [Електронний ресурс] / М. О. Черниш // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. - 2016. - Вип. 1. - С. 72-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2016_1_16.

22) Шевченко М. І. Принцип діалогу культур як основа міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] / М. І. Шевченко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. - 2016. - Вип. 17. - С. 297-304. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2016_17_37

Дата звернення до ресурсів віддаленого доступу: 17.05.2021 р.