субота, 3 червня 2023 р.

300 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АДАМА СМІТА – ШОТЛАНДСЬКОГО ЕКОНОМІСТА, ФІЛОСОФА


«Великі нації ніколи не стають бідними через марнотратства і нерозсудливості приватних осіб, але вони нерідко бідніють в результаті марнотратства і нерозсудливості державної влади"

                                                           А. Сміт

 

       

АДАМ СМІТ: НАУКА ТА ЖИТТЯ

Ім’я та наукова спадщина Адама Сміта зайняли почесне місце в історії світової економічної думки. Дослідженню та аналізу його теоретико-економічної системи присвячені роботи багатьох економістів та істориків, що знайшло узагальнення в особливому напрямку історії економічної думки, який отримав назву «смітознавство».
Англійський економіст і публіцист Уолтер Беджгот писав ще у 1876 році: «Про політичну економію Адама Сміта було сказано майже безкінечно багато, а про самого Адама Сміта – дуже мало. А між тим, справа не тільки в тому, що він був одним із самих своєрідних людей, але й в тому, що його книги навряд чи можна зрозуміти, якщо не мати уявлення про Сміта, як «людину». Сміт дивно відчував романтику буденних господарських явищ. Тим, що політична економія у часи Байрона та Пушкіна здавалася такою цікавою, вона зобов’язана Сміту.
Адам Сміт народився у 1723 році у шотландському містечку Керколді поблизу Единбурга. За звичаями того часу, у 14 років вступив до Глазгівського університету. Успішно закінчивши університет у 1740 році, отримав стипендію на подальше навчання у Оксфордському університеті, де провів шість років. У 1746 році він повернувся до Керколді, де прожив два роки. Спочатку читав цикл публічних лекцій з англійської літератури, але в подальшому тематика його лекцій змінилася. Їх основним змістом стало природне право.
У 1751 році Сміт переїхав до Глазго, щоб зайняти там місце професора в університеті. Спочатку очолював кафедру логіки, а потім – кафедру моральної філософії, тобто суспільних наук. У Глазго Сміт прожив 13 років і вважав цей період найщасливішим в його житті.
У 1759 році Сміт опублікував свою першу велику наукову працю – «Теорія моральних почуттів». Ця книга являла собою важливий етап становлення філософських та економічних ідей Сміта. Разом з тим, уже в процесі праці над цією книгою його наукові інтереси зрушились у бік політичної економії. 
В торговельно-промисловому Глазго економічні проблеми владно вторгалися у життя. У місті існував своєрідний клуб політичної економії, де обговорювали торгівлю та мито, заробітну плату та умови оренди землі. Сміт став одним із визначних членів цього клубу. Знайомство та дружба з Юмом також посилили інтерес Сміта до політичної економії.
У 1765-1766 роках Сміт в Парижі, де буває в «антресольному клубі» доктора Кене і знайомиться з Тюрго, д’Аламбером, Вольтером.
Весною 1767 року він повернувся до Керколді і прожив там шість років, які присвятив роботі над книгою, яка була справою усього його життя. У 1773 році їде до Лондону, вважаючи, що має готовий рукопис, але потрібно буде ще три роки, щоб завершити роботу над книгою.
«Дослідження про природу і причини багатства народів» вийшло у світ в Лондоні у березні 1776 року. На титульному листі першого видання, було написано: «Дослідження про природу і причини багатства народів, твір Адама Сміта, доктора прав, члена Королівського товариства, раніше професора моральної філософії в університеті Глазго». Це були два великих томи. Друге видання книг и вийшло на початку 1778 року, третє – у 1784 році і до 1790 року вийшло ще два видання. За Смітом закріпилося ім’я класика .
Успіх «Багатства народів» був неперевершеним для економічних творів. Як зазначав історик економічної думки Йозеф Шумпетер, ця книга була неперевершеною для наукових книг взагалі, за єдиним виключенням – «Походження видів» Дарвіна. Це була книга не тільки для економістів, а для освічених людей взагалі. Головні ідеї Сміта були поглинені подальшим розвитком економічної науки, перейшли у підручники та хрестоматії, але його книга «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations» залишилась знаменним пам’ятником людської культури, вершиною економічної думки XVIII століття.
Важко переоцінити значення «Багатства народів» для подальшого розвитку політичної економії. Без перебільшення, це був перший в історії твір, що містив глибинний аналіз економічних засад суспільства. З одного боку, Адам Сміт був «завершуючим» економістом мануфактурного періоду розвитку капіталізму, з іншого боку, його наукова діяльність являє собою частину великої культурної спадщини для усіх майбутніх поколінь. Він почасти створив, почасти закріпив та упорядкував саму термінологічну систему економічної науки та її методологію. Актуалізація невичерпного потенціалу головної праці Адама Сміта в контексті сучасних економічних реалій і застосування його до вирішення завдань сьогодення є проблемою, розуміння якої лежить на перехресті науки та життя геніального «шотландського мудреця».
Адам Сміт помер в Единбурзі 17 липня 1790 року у віці 67 років.

За матеріалами: Лебедєва В. К. Адам Сміт: наука і життя [Електронний ресурс] / В. К. Лебедєва // Проблеми економіки та політичної економії. - 2016. - № 2. - С. 5-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pepe_2016_2_3.

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:

Твори з фонду Полтавської ОУНБ імені І. П. Котляревського:                          

87.715
С 509
Смит А. Теория нравственных чувств / А. Смит. – Москва : Республика, 1997. – 351 с. 
Примірники: 2 (відділ зберігання основного фонду ) (1) (відділ обслуговування користувачів) (1)

33
С 50
Смит А. Исследование свойства и причин богатства народов : пер. с англ. Т. 2 / А. Смит. – Санкт-Петербург : Тип. Государственной Медицинской Коллегии, 1803. – 354 с. 
Примірники: 1 (відділ зберігання основного фонду ) (1)

33.02
С 50
Смит А. Исследование о богатстве народов / А. Смит. – Москва : [б. и.], 1895. – 288 с. 
Примірники: 1 (відділ зберігання основного фонду ) (1)

87.3
С 50
Сміт А. Добробут націй : дослідження про природу та причини добробуту націй : пер. з англ. / А. Сміт. – Київ : Port-Royal, 2001. – 594 с. – (Філософські першоджерела). 
Примірники: 1 (відділ зберігання основного фонду ) (1)

Я 471
Яковенко В. Адам Смит: его жизнь и научная деятельность: биографический очерк / В. И. Яковенко. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1894. – 88 с. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая б-ка Ф. Павленкова). 
Примірники: 1 (відділ зберігання основного фонду ) (1)

Статті:

Березюк Р. Адам Сміт – креатор класичної економічної теорії / Р. Березюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 2. – С. 188–196.

Гальський К. Адам Сміт та його економічні постулати : (до 290-річчя від дня народження) / К. Гальський // Вісник податкової служби України. – 2013. – № 25. – С. 62–65.

Колпаков В. А. Эволюция экономической теории: от А. Смита к неосмитианству / В. А. Колпаков // Вопросы философии. – 2006. – № 11. – С. 73–84.

Орли А. Адам Сміт про податок на нерухомість / А. Орлик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – № 3. – С. 107–111.

Сен А. Адам Смит и современность / А. Сен // Вопросы экономики. – 2011. – № 11. – С. 25–37.

 Інтернет-ресурси:

Гаркавко В. К. Теорія моральних почуттів Адама Сміта і сучасність [Електронний ресурс] / В. К. Гаркавко, Ю. Л. Запорожан // Соціально-гуманітарний вісник. – 2018. – Вип. 18-19. – С. 20–25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_18-19_6 (дата звернення: 30.05.2023).

Лебедєва В. К. Адам Сміт: наука і життя [Електронний ресурс] / В. К. Лебедєва // Проблеми економіки та політичної економії. – 2016. – № 2. – С. 5–12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pepe_2016_2_3 (дата звернення: 30.05.2023).

Лопух К. В. Адам Сміт про причини нерівності в суспільстві [Електронний ресурс] / К. В. Лопух // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2016. – Вип. 49. – С. 239–249. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ingedu_2016_49_17 (дата звернення: 30.05.2023). 

Слизька А. В. Теоретична модель Адама Сміта, як спосіб подолання кризи в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Слизька, Р. Р. Сидоренко // Економіка та підприємництво. – 2019. – № 43. – С. 16–23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpi_2019_43_4 (дата звернення: 30.05.2023).

Тарасевич В. М. "Багатство народів" Адама Сміта й підвалини політичної економії [Електронний ресурс] / В. М. Тарасевич // Проблеми економіки та політичної економії. – 2016. – № 1. – С. 5–16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pepe_2016_1_3 (дата звернення: 30.05.2023).

Шинкарук Л. В. Погляди та теорії Адама Сміта на категорію "Основний капітал" [Електронний ресурс] / Л. В. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. – 2016. – Вип. 257. – С. 116–123. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil (дата звернення: 30.05.2023). 

Підготувала Лашко В. А., головний бібліограф бібліографічного відділу